VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej ebooků (elektronických knih) a online kurzů

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro
nákup ebooků (elektronických knih) a online kurzů (dále obojí společně označováno i jako
„digitální obsah“ nebo „produkty“) a dále pro příměstský tábor přes webové rozhraní www.englishland.cz

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a
Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou
dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva
a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou
v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad
textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo
s užíváním internetových stránek www.englishland.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt
koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či
dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP.
Tím, že kliknete na tlačítko Odeslat, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a
souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a
softwarem a ochrana autorských práv
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Karina Černá
IČ: 87366606
S místem podnikání: Chobotská 1730, Brandýs nad Labem 25001
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@englishland.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.englishland.cz
uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. 

Kupující může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o.
nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická
osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako
podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje
spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není
spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému
Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským
zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel,
neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je
uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se
Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo
prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních
prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady
na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby
účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním
objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi
Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový
systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů
včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém
formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování
nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým
produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou
informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně
těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží
objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu,
e-mail, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím)
vybraný produkt nebo produkty.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do
objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.
Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu,
kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky.
Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí
objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší
objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP)
objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu
uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li
se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou
objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří
ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické
podobě, není přístupná.

IV.Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. N webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena
jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.
Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby
akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani
další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj.
předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky
(uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při
uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání
ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za
takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému
potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně
chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny
v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena
platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po
úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
– Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny):
pokyny k platbě, v podobě faktury obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při
platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle
spárována a produkt co nejdříve dodán.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi
námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí
objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). 

Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. 

Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na
můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je
kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Ebook není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném
dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním
odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po
uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a
na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu
uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro
všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje
v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální
obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost
obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu
uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. V případě příměstského tábora se jedná o službu, která započne dnem začátku příměstského tábora. 

2. DODACÍ LHŮTA. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude
produkt dodán obratem po provedení platby.

3. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a
zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a
softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf
(podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a
softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu,
případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah
vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. 

K přehrání obsahu v online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním
přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio
přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání
obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení.
Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost
obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se
stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků
serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o
návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete
věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých
konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní
konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého
předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším
osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může
jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje
k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách
(čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich
použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené
v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností
vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet
znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany
autorských práv.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla
odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Objednáním a
zaplacením produktu výslovně souhlasíte s tím, že vám produkt (digitální obsah) bude dodán
bezprostředně, resp. do 3 pracovních dnů po provedení úhrady. Pokud vám na základě
tohoto vašeho souhlasu bude produkt dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak
podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a
vrácení peněz. Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ
umožňuje pro vady produktu (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP nebo pro
jiné podstatné porušení mých povinností z Kupní smlouvy.

2. V případě, že produkt nebude během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy dodán, pak
během této 14denní lhůty (ještě předtím než bude produkt dodán), můžete od Kupní
smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ). Odstoupit můžete tak, že odstoupení
pošlete přímo v textu e-mailu zaslaného na moji kontaktní adresu nebo klasickým dopisem
zaslaným na moji adresu. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného
odkladu potvrdím jeho přijetí. Přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo
sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste
zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Do 14 dní od doručení odstoupení vám
pak vrátím peníze, které jste mi za produkt uhradili. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od
Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Peníze
vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem
platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených
zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).
Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo
k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších
případech stanovených zákonem. 

Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. 

V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi
uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany
bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné
porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste
povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré
dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém
rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem,
pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný
již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční
době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady
nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od
Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na
dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu
můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně
tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání
nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada
nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že
produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady
se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě,
prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt
(přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete
uplatnit mailem na elektronickou adresu info@englishland.cz nebo zaslat písemně na adresu
uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi,
popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a
vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost,
kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese
info@englishland.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká
obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro
ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má
spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k
mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou
komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a
Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na
webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro
Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 11.5. 202